کادیا انتخاب با سلیقه ها

آخرین پروژه های کادیا

۰۲۱۴۴۷۷۶۵۶۵

مشاوره تخصصی دکوراسیون

  ZFDebug log Log variables Variables constants Constants (11) html HTML database 7 in 3.63 ms file 230 Files registry Registry 12849K in 1176ms

Event log for projectController->listAction()

986ms6134KStartup - ZFDebug construct()
3ms8KRoute
114ms3721KprojectController::listAction
122ms3827KDispatch
1176ms12473KShutdown

View variables

ajax => NULL
buttons =>
0 => 'create'
createLink => '/project/create'
grid => Grid_Project Object()
path =>
action => 'list'
controller => 'project'
module => 'default'

Request parameters

action => 'list'
controller => 'project'
module => 'default'

Constants

APPLICATION_ENV => 'production'
APPLICATION_PATH => '/home/bloga/domains/bloga.ir/application'
DS => '/'
HTMLPURIFIER_PREFIX => '/home/bloga/domains/bloga.ir/library'
PRG_SERVER => 'testing'
PROTOCOL => 'http://'
PS => ':'
SITENAME => 'bloga'
SUBDOMAIN => ''
TLD => '.ir'
WWW => ''

Zend Registry

HTMLPurifier => HTMLPurifier Object()
NID_Hooks =>
create_facebook_post =>
0 => 'SendOpenGraphRequest'
Zend_Acl => Nid_ACL Object()
Zend_Translate => Zend_Translate Object()
Zend_View_Helper_Doctype => ArrayObject Object()
Zend_View_Helper_Placeholder_Registry => Zend_View_Helper_Placeholder_Registry Object()
config => Zend_Config_Ini Object()
db => Zend_Db_Adapter_Mysqli Object()
logger => Zend_Log Object()
sqlite_cache => Zend_Cache_Core Object()

Cookies

 

Registry plugin deprecated in favour of Variable plugin

HTML Information

1289 Tags in 34.98K
38 Link Tags
44 Script Tags
16 Images

Database queries – Metadata cache DISABLED

0.75ms SELECT `programming_headmetas`.* FROM `programming_headmetas` WHERE (programming_headmetas.headmeta_is_deleted = 0) AND (programming_headmetas.headmeta_is_published = (IF(programming_headmetas.headmeta_creator_user = -1, programming_headmetas.headmeta_is_published | 0, 1))) AND (programming_headmetas.headmeta_is_draft = 0) AND (headmeta_module = 'default') AND (headmeta_controller = 'project') AND (headmeta_action = 'list') AND (headmeta_is_deleted != 1) LIMIT 1
0.39ms SELECT `programming_sliders`.* FROM `programming_sliders` WHERE (programming_sliders.slider_is_deleted = 0) AND (programming_sliders.slider_is_published = (IF(programming_sliders.slider_creator_user = -1, programming_sliders.slider_is_published | 0, 1))) AND (programming_sliders.slider_is_draft = 0) AND (programming_sliders.slider_subdomain = '' or programming_sliders.slider_subdomain = ':public:') AND (slider_section = 'projectlist1') ORDER BY `id` DESC
0.60ms SELECT `multipleelements`.* FROM `multipleelements` WHERE (multipleelement_field_name = 'slider_extra_files' and multipleelement_resource_id = '63')
0.71ms SELECT `programming_projects`.* FROM `programming_projects` WHERE (programming_projects.project_is_deleted = 0) AND (programming_projects.project_is_published = (IF(programming_projects.project_creator_user = -1, programming_projects.project_is_published | 0, 1))) AND (programming_projects.project_is_draft = 0) AND (programming_projects.project_publish_start = '' or programming_projects.project_publish_start = '0000-00-00 00:00:00' or programming_projects.project_publish_start <= CONCAT(CURDATE(), ' 00:00:00')) AND (programming_projects.project_publish_end = '' or programming_projects.project_publish_end = '0000-00-00 00:00:00' or programming_projects.project_publish_end >= CONCAT(CURDATE(), ' 23:59:59')) AND (programming_projects.project_subdomain = '' or programming_projects.project_subdomain = ':public:') AND (project_is_published = 1) AND (project_is_deleted = 0) ORDER BY `id` DESC LIMIT 8
0.22ms SELECT COUNT(1) AS `zend_paginator_row_count` FROM `programming_projects` WHERE (programming_projects.project_is_deleted = 0) AND (programming_projects.project_is_published = (IF(programming_projects.project_creator_user = -1, programming_projects.project_is_published | 0, 1))) AND (programming_projects.project_is_draft = 0) AND (programming_projects.project_publish_start = '' or programming_projects.project_publish_start = '0000-00-00 00:00:00' or programming_projects.project_publish_start <= CONCAT(CURDATE(), ' 00:00:00')) AND (programming_projects.project_publish_end = '' or programming_projects.project_publish_end = '0000-00-00 00:00:00' or programming_projects.project_publish_end >= CONCAT(CURDATE(), ' 23:59:59')) AND (programming_projects.project_subdomain = '' or programming_projects.project_subdomain = ':public:') AND (project_is_published = 1) AND (project_is_deleted = 0) LIMIT 8
0.63ms SELECT `programming_projects`.* FROM `programming_projects` WHERE (programming_projects.project_is_deleted = 0) AND (programming_projects.project_is_published = (IF(programming_projects.project_creator_user = -1, programming_projects.project_is_published | 0, 1))) AND (programming_projects.project_is_draft = 0) AND (programming_projects.project_publish_start = '' or programming_projects.project_publish_start = '0000-00-00 00:00:00' or programming_projects.project_publish_start <= CONCAT(CURDATE(), ' 00:00:00')) AND (programming_projects.project_publish_end = '' or programming_projects.project_publish_end = '0000-00-00 00:00:00' or programming_projects.project_publish_end >= CONCAT(CURDATE(), ' 23:59:59')) AND (programming_projects.project_subdomain = '' or programming_projects.project_subdomain = ':public:') AND (project_is_published = 1) AND (project_is_deleted = 0) ORDER BY `id` DESC LIMIT 8
0.35ms SELECT `programming_contactusinfos`.* FROM `programming_contactusinfos` WHERE (programming_contactusinfos.contactusinfo_is_deleted = 0) AND (programming_contactusinfos.contactusinfo_is_published = (IF(programming_contactusinfos.contactusinfo_creator_user = -1, programming_contactusinfos.contactusinfo_is_published | 0, 1))) AND (programming_contactusinfos.contactusinfo_is_draft = 0) AND (contactusinfo_is_deleted = '0') ORDER BY `id` DESC LIMIT 1

230 files included worth 2230.6K

Application Files

/home/bloga/domains/bloga.ir/application/Bootstrap.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/application/layouts/footer_.html
/home/bloga/domains/bloga.ir/application/layouts/header_.html
/home/bloga/domains/bloga.ir/application/layouts/layout.phtml
/home/bloga/domains/bloga.ir/application/layouts/menu_.html
/home/bloga/domains/bloga.ir/application/models/grids/Project.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/application/models/tables/InvalidValues.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/application/models/tables/Multipleelements.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/application/models/tables/Programming/Contactusinfos.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/application/models/tables/Programming/Headmetas.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/application/models/tables/Programming/Projects.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/application/models/tables/Programming/Sliders.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/application/models/tables/UsersVisits.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/application/modules/default/controllers/ProjectController.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/application/modules/default/views/scripts/pagination/pagination_default.phtml
/home/bloga/domains/bloga.ir/application/modules/default/views/scripts/project/list.phtml
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/App/Cache.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/App/Controller/Action.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/App/Controller/Plugin/ErrorHandler.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/App/Functions.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/App/MyDbProfiler.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/App/View/Helper/Doctype.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/App/View/Helper/HeadMeta.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/App/View/Helper/Mystriptags.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/App/View/Helper/ShowMainheadersliders.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/HTMLPurifier.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/HTMLPurifier/Bootstrap.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/HTMLPurifier/Config.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/HTMLPurifier/ConfigSchema.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/HTMLPurifier/PropertyList.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/HTMLPurifier/Strategy.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/HTMLPurifier/Strategy/Composite.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/HTMLPurifier/Strategy/Core.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/HTMLPurifier/Strategy/FixNesting.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/HTMLPurifier/Strategy/MakeWellFormed.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/HTMLPurifier/Strategy/RemoveForeignElements.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/HTMLPurifier/Strategy/ValidateAttributes.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/HTMLPurifier/VarParser.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/HTMLPurifier/VarParser/Flexible.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/ACL.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Application/Resource/HTMLPurifier.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Controller/Action.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Controller/Action/CRUD.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Controller/Action/Grid.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Controller/Plugin/Acl.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Controller/Plugin/RestAuth.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Date.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Date/DateObject.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Db/Table/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Db/Table/Row.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Db/Table/Rowset.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Escaper/Escaper.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Grid.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Grid/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Grid/Column.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Grid/Column/Decorator/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Grid/Column/Decorator/Text.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Grid/Column/Decorator/Textbox.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Grid/Column/Decorator/ViewHelper.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Grid/Decorator/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Grid/Decorator/BoxQuarter.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Hook/Registry.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Paginator.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/Rest/Route.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/View/Helper/BaseUrl.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/View/Helper/GetLink.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/View/Helper/ShowFlashMessenger.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/View/Helper/ShowProject.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Nid/View/Helper/TextLead.php
/index.php

Zend Files

/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Acl.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Acl/Resource.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Acl/Resource/Interface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Acl/Role.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Acl/Role/Interface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Acl/Role/Registry.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Application.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Application/Bootstrap/BootstrapAbstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrapper.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Application/Bootstrap/ResourceBootstrapper.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Application/Module/Autoloader.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Application/Resource/Db.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Application/Resource/Frontcontroller.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Application/Resource/Layout.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Application/Resource/Modules.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Application/Resource/Resource.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Application/Resource/ResourceAbstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Application/Resource/Translate.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Application/Resource/View.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Auth.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Auth/Storage/Interface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Auth/Storage/Session.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Cache.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Cache/Backend.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Cache/Backend/ExtendedInterface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Cache/Backend/File.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Cache/Backend/Interface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Cache/Backend/Sqlite3.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Cache/Core.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Config.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Config/Ini.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Action.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Action/Helper/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Action/Helper/FlashMessenger.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Action/HelperBroker.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Action/HelperBroker/PriorityStack.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Action/Interface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Dispatcher/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Dispatcher/Interface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Exception.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Front.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Plugin/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Plugin/Broker.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Plugin/ErrorHandler.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Request/Http.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Response/Http.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Router/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Router/Interface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Router/Rewrite.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Router/Route.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Router/Route/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Router/Route/Interface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Controller/Router/Route/Module.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Db.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Db/Expr.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Db/Profiler.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Db/Profiler/Query.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Db/Select.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Db/Statement.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Db/Statement/Interface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Db/Table.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Db/Table/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Db/Table/Row.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Db/Table/Row/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Db/Table/Rowset.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Db/Table/Rowset/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Db/Table/Select.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Exception.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Filter/Inflector.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Filter/Interface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Filter/PregReplace.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Filter/StringToLower.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Filter/Word/CamelCaseToDash.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Filter/Word/CamelCaseToSeparator.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Filter/Word/Separator/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Filter/Word/SeparatorToSeparator.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Filter/Word/UnderscoreToSeparator.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Layout.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Layout/Controller/Action/Helper/Layout.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Layout/Controller/Plugin/Layout.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Loader.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Loader/Autoloader.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Loader/Autoloader/Interface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Loader/Autoloader/Resource.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Loader/PluginLoader.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Loader/PluginLoader/Interface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Locale.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Locale/Data.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Locale/Format.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Log.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Log/FactoryInterface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Log/Formatter/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Log/Formatter/Firebug.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Log/Formatter/Interface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Log/Formatter/Simple.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Log/Writer/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Log/Writer/Firebug.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Log/Writer/Stream.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Mail.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Mail/Transport/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Mail/Transport/Smtp.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Mime.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Mime/Message.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Paginator.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Paginator/Adapter/DbSelect.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Paginator/Adapter/Interface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Paginator/ScrollingStyle/Interface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Paginator/ScrollingStyle/Sliding.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Registry.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Session.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Session/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Session/Exception.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Session/Namespace.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Translate.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Translate/Adapter.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Translate/Adapter/Gettext.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Version.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/View.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/View/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/View/Helper/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/View/Helper/HeadLink.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/View/Helper/HeadScript.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/View/Helper/HeadTitle.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/View/Helper/Interface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/View/Helper/Layout.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/View/Helper/PaginationControl.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/View/Helper/Partial.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/View/Helper/Placeholder.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/View/Helper/Placeholder/Container.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/View/Helper/Placeholder/Container/Abstract.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/View/Helper/Placeholder/Container/Standalone.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/View/Helper/Placeholder/Registry.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/View/Helper/Translate.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/View/Helper/Url.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/View/Interface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Wildfire/Plugin/FirePhp.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/Zend/Wildfire/Plugin/Interface.php

ZFDebug Files

/home/bloga/domains/bloga.ir/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Constants.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Database.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Exception.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/File.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Html.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Interface.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Log.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Log/Writer.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Memory.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Registry.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Text.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Time.php
/home/bloga/domains/bloga.ir/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Variables.php

Registry plugin deprecated in favour of Variable plugin